Välkommen till Marafiki.se!

Du besöker just nu föreningen Marafiki ya Mombasas sida. Marafiki är Swahili och betyder vänner och Marafiki ya Mombasa blir då Mombasas vänner.

Marafiki är en ideell förening med syftet att stödja ett arbete för HIV-drabbade, som bedrivs av Zion Clinic, en läkar- och sjuksköterske- mottagning. Zion Clinic ligger i Mtwapa, i norra delen av staden Mombasa, vid Kenyas kust.

Föreningen har bildats efter kontakter med missionärerna Pia Lind och Kirsi Nyrhinen, som arbetat i området sedan 1993. De tillhör en stor lokal kyrka, JCC, Jesus Celebration Church, med cirka 15 000 medlemmar. JCC är en av de många pingstförsamlingar som tillhör Redeemed Gospel Church i Kenya. Sedan 2005 har Pia och Kirsi utvecklat ett arbete mot spridningen av HIV. Detta har lett till att de startat en motsvarighet till en Vårdcentral, där inriktningen framför allt har varit att hjälpa människor som drabbats av HIV, men man har även utvecklat möjligheten att få hjälp med allmän hälso- och sjukvård. Hela verksamheten har blivit allt mer omfattande.

Idag arbetar man i egna lokaler, har öppet dygnet runt, och man har även möjlighet att ge inneliggande vård i 2-3 dygn. Cirka 700 patienter med HIV får behandling och stöd via kliniken, av dessa är ett 50 tal barn. Arbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv kring varje individ. Provtagning, läkemedelsbehandling, nutritionsstatus samt beteendets betydelse för spridning av smittan vidare gås igenom med alla. Dessutom erbjuds alla att vara med i stödgrupper som träffas regelbundet.

Genom kliniken bedrivs även uppsökande arbete i området. Socialarbetare följer upp behandlig och följsamhet i hemmiljön, samt hjälper utstötta att komma i kontakt med kliniken. Man ger också hjälp med att starta små inkomstbringade arbeten/projekt.
Många har inte råd med mat och de får majsmjöl via kliniken. En god nutrition är en förutsättning för att insatt läkemedelsbehandling ska ha effekt.

För att öka kunskapen kring HIV/AIDS genomförs också regelbundet utbildningar av olika ledare i samhället. På dessa utbildningar kommer bland annat byledare, präster, imamer och företagsledare. På kliniken arbetar idag 2 snabbutbildade läkare (3 årig Kenyansk utbildning) 4 sjuksköterskor och undersköterskor, 1 lab assistent samt 2 social/hemtjänstarbetare.
Hela arbetet vilar på en tydlig kristen grund, men man hjälper naturligtvis alla som söker hjälp, oavsett trosinriktning.

Pia Lind och Kirsi Nyrhinen avlönas från sina hemförsamlingar i Sverige respektive Finland. Kliniken finansieras delvis från patientavgifter, dvs de patienter som har råd betalar en mindre avgift, upp till motsvarande 5 Skr för ett läkarbesök. Läkemedel mot HIV oh tuberkulos tillhandahålls gratis av den Kenyanska staten, men inte kostnaden för provtagning eller andra mediciner.
Klinikens arbete stöttas också från olika kyrkor i Kenya och Sverige, Kenyanska staten, Global Fund , US aid och enskilda gåvogivare.

– Färdigställa tandläkarmottagningen (inte mycket återstår).

– Färdigställa operationsavdelningen (en större operationssal).

– Bygga ut receptionen och väntsalen.

– CD4-maskin. För HIV-vården är det viktigt att kunna följa antalet hjälparceller i blodet, CD4-celler, som ett mått på immunsystemets funktion. Den nuvarande är från 2004 och har stått stilla i 3 månader i höst pga att det är svårt att få tag i reservdelar. Den är i skrivande stund ännu inte i funktion, vilket är illa. Kostnad: 200-300 000 SEK.

– Nuvarande el-generator är för liten för att klara alla behov allteftersom utbyggnaden tilltar. Nuvarande behöver uppgraderas. Kostnad: 250-300 000 SEK.

– Medel för färdigställande av tandläkarmottagning och operationssal. Kostnad: Cirka 50 000 SEK.